Senaste 10 nyheterna
5 maj 2021
Hemsidan renoveras! Fenologin är på banan igen, dessutom med figurer för visualisering, fler arter och fler år!

17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

Alla nyheter
Mötesprotokoll |17 augusti 2013
Tid och plats: kl. 11:00–18:00, 2013-08-17, Skanörs Ljung.

Närvarande: Janne Dahlén, Greger Flyckt, Olof Jönsson, Johan Lorentzon, Oskar Nilsson, Roine Strandberg, Kaj Svahn och Thomas Svanberg
Ej närvarande: Jörgen Bernsmo, Aron Edman, Stefan Magnusson, Daniel Melchert och Mattias Ullman

§ 1. Mötets öppnande. Mötet förklarades öppnat och dagordningen godkändes.

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Kaj valdes till mötesordförande och Olof till mötessekreterare.

§ 3. Genomgång av föregående protokoll. Beslutspunkter från föregående möte följdes upp. Några ledamöter påmindes om att slutföra uppgifter som de åtagit sig.

§ 4. Genomgång och slutdom av blanketter. Totalt diskuterades 17 blanketter på mötet. 5 av dessa godkändes och 12 underkändes. Återigen saknade många av de underkända blanketterna beskrivning av fågeln i fråga varför det inte gick att styrka bestämningen. Samtliga kommittéledamöter uppmanades att ta upp specifika blanketter till diskussion på maillistan för att korta ner tiden för denna ofta tunga punkt på mötena.

I samband med denna punkt uppmanade blankettansvarig även samtliga ledamöter att logga in och döma blanketter flitigare för att snabba på bedömningsprocessen.

§ 5. Kommitténs sammansättning. Kaj lämnar posten som sammankallande och kommer förhoppningsvis att ersättas av en annan nuvarande ledamot i kommittén. I övrigt inga förändringar i kommitténs sammansättning. Vid eventuella förändringar i ansvarsområden poängterades vikten av att samtliga ledamöter delar med sig av sina tidigare arbetsmaterial för respektive art, t.ex. sammanställningar av historiska data.

§ 6. Arbetet med FiSk 2012, utvärdering. Den utökade interna korrekturläsningen inom kommittén fungerade bra och Kaj meddelar att texterna var mer homogena än någonsin vid sammanfogandet av rapporten. Förslag framfördes om att ha ett rullande schema för korrekturläsning så att inte samma personer alltid läser varandras texter.

§ 7. FiSk 2013. Kaj kommer att sammanställa Fågelrapporten till FiSk 2013. Kommittén diskuterade FiSken och var rörande överens om att det är styrelsens ansvar att se till att det finns en FiSk-redaktion, inte rapportkommitténs. Kaj kommer att lyfta frågan med styrelsen.

§ 8. Rk-arter. Kommittén saknar återkoppling från Rk när arter varit uppe till granskning men inte publiceras som det de rapporteras som, utan som något annat, t.ex. en rapporterad ökenpipare som Rk efter granskning bedömer ska publiceras som obestämd mongol-/ökenpipare. Detta framfördes direkt under pågående möte till en på Falsterbonäset boende Rk-ledamot.

Greger lyfte problematiken med gamla observationer som rapporteras i Svalan som faller utanför det datumintervall de publicerats i. För Rrk-arter kan vi själva besluta. Greger kontaktar Rk för att höra hur de vill angripa problemet.

§ 9. Databas med fyndpresentation på hemsidan. Arbetet med fynddatabasen är påbörjat och en mall för inmatning av data finns. Björn Malmhagen, som gjort början av databasen, kommer att skicka Excel-filen till Kaj som skickar den till kommitténs hacker Oskar som undersöker möjligheterna att snabba på inmatningen. Tanken är att respektive ledamot därefter ska komplettera databasen med de fynd som finns för respektive art den är ansvarig för. Därefter har Lennart Karlsson erbjudit sig att göra om materialet till en på Internet publicerbar databas som går att uppdatera direkt på hemsidan med hjälp av ett smidigt användargränssnitt.

§ 10. Revidering av äldre fynd. Det fattas tyvärr fortfarande en del gammalt analogt originalmaterial. Roine kommer att ta en sista kik i Ekologihusets källare för att om möjligt leta upp det material som är på vift. Greger uppmärksammade kommittén på att ett publicerat fynd av tuvsnäppa från Karpalundsdammarna från 1983 i själva verket bör publiceras som två fynd. Kommittén höll med. Greger kommer att se över några äldre fynd av fjälluggla också.

§ 11. Vårt uppdrag. Vad kommitténs uppdrag är diskuterades kort. Kaj meddelade att det förslag som remitterats till kommittén från SOF tidigare nu är antaget i samma form som förslaget. Utöver vad som sägs i skriften från SOF diskuterades problemet med nya rapportörer som rapporterar uppenbara felaktigheter. Kommittén beslutade att skjuta frågan uppåt till styrelsen för förmedling av kontakt till lokalföreningar och andra lämpliga mentorer.

§ 12. Nästa möte. Kommittén beslöt att nästa möte kommer att hållas i januari, februari eller mars 2014, samt uppdrog åt den nya sammankallande att skicka ut en detaljerad kallelse i god tid.

§ 13. Mötet avslutas. Mötet förklarades avslutat.

Vid pennan: Olof Jönsson