Senaste 10 nyheterna
5 maj 2021
Hemsidan renoveras! Fenologin är på banan igen, dessutom med figurer för visualisering, fler arter och fler år!

17 augusti 2013
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, äldre fynd

23 februari 2013
Genomgång av blanketter, hantering i Svalan, gränsobsar

29 november 2012
Genomgång av blanketter, utvärdering av FiSk, fyndförteckning

11 februari 2012
Genomgång av blanketter, äldre fynd, rapportmallen, ny hemsida

13 augusti 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, vårfenologi, äldre fynd

14 februari 2011
Genomgång av blanketter, FiSk, blankettkrav

13 augusti 2010
Genomgång av blanketter, FiSk och blankettkrav

13 februari 2010
Genomgång av blanketter, rapportmall

8 augusti 2009
Genomgång av blanketter, fenologi och FiSk

Alla nyheter
Mötesprotokoll |23 februari 2013
Tid och plats: kl. 12:00-16:30, 2013-02-23, Ekologihuset, Lund.

Närvarande: Jörgen Bernsmo, Aron Edman, Olof Jönsson, Stefan Magnusson, Daniel Melchert, Oskar Nilsson, Roine Strandberg, Kaj Svahn och Thomas Svanberg
Ej närvarande: Janne Dahlén, Greger Flyckt, Johan Lorentzon och Mattias Ullman

§ 1. Mötets öppnande. Mötet förklarades öppnat och dagordningen godkändes.

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Kaj valdes till mötesordförande och Olof till mötessekreterare.

§ 3. Genomgång av föregående protokoll. Beslutspunkter från föregående möte följdes upp.

§ 4. Totalt diskuterades 54 blanketter på mötet. 26 av dessa godkändes, 27 underkändes och en blankett bordlades i väntan på mer information. Många blanketter som inkommer till kommittén saknar eller har mycket vag beskrivning av den fågel som observerats. För att blanketterna ska kunna fungera som ett valideringsmaterial i ett historiskt perspektiv är det mycket viktigt att det finns en utförlig beskrivning av den fågel som blanketten avser!

§ 5. Kommitténs sammansättning. Aron Edman är ny ledamot i kommittén. Aron är uppvuxen i Simrishamns kommun och har tillbringat många år på Ottenby fågelstation. Både han och hans kunskap om fjädrar hälsas varmt välkomna! I övrigt oförändrat gentemot föregående år. Kaj aviserar dock att han inte vill ha kvar rollen som sammankallande och vädjar till alla ledamöter att överväga ett övertagande.

§ 6. Nyheter från styrelsen. Styrelsen har beslutat att arvodera även den icke-tekniska delen av FiSk-redaktionsarbetet. Eftersom Kaj lämnar styrelsen vid årsmötet kommer kommittén fr.o.m. i år att stå utan styrelserepresentant. Kaj fortsätter dock att vidarebefordra protokoll och viktiga frågor till styrelsen.

§ 7. FiSk 2011, utvärdering. Kommittén tycker att det är tråkigt att FiSk kommer ut så sent på året. Tidigare har arttexterna till Fågelrapporten varit det som har kommit in senast till redaktionen och kommittén har därför tidigarelagt sina interna deadlines för att inte längre vara en flaskhals. Därtill har SkOF numera en arvoderad teknisk redaktör och förutsättningarna borde vara goda att få ut FiSk till läsarna redan under sommaren. Önskemål framfördes om att ha boken färdig senast till Falsterbo Bird Show!

Angående FiSk 2011 har ingen hittat några fel i varken innehåll eller tryck, alla är överens om att bildval och allmän layout var bra och snyggt utfört.

§ 8. FiSk 2012. Inga förändringar i kommitténs arbete gentemot förra året utöver att Johan kommer att bistå tekniska redaktören med tillverkning av kartor.

§ 9. Arbetsfördelning framöver. Inga förändringar gentemot förra året.

§ 10. Gränsobsar – Älemossen och Klarningen. Ett varningens finger höjdes för observationer som sker vid landskapsgränsen på dessa lokaler. Det är landskapet Skåne vi administrerar även om kommun- och länsgränser i vissa fall inte stämmer överens med landskapsgränsen. Gränsobsar kan även komma att bli aktuellt att titta närmare på när det gäller andra lokaler i lanskapet, t.ex. Stensåns mynning, Vakö myr och Valjeviken.

§ 11. Hantering av Svalan. Konstaterades att vi ska använda olika symboler för kvalitetssäkrade, godkända observationer. Den första är ”Kan publiceras nationellt enligt Rrk” vilket skall användas för de observationer som faller inom NRK:s rapportmall. Utöver denna skall ”Godkänd av Rrk, skall publiceras” användas för övriga fynd som kommer att publiceras i FiSk. Observationer som kvalitetssäkrats men inte publiceras förses med symbolen ”Godkänd av Rrk”.

§ 12. Revidering av äldre fynd. Det fattas tyvärr fortfarande en del gammalt analogt originalmaterial. Roine leder detektivarbetet och tillser att projektet inte faller i glömska.

§ 13. Databas med fyndpresentation på hemsidan. Arbetet med fynddatabasen fortgår, aktiva i projektet är Björn Malmhagen och Roine.

§ 14. Sträckrekord i FiSk. Thomas fortsätter snickra på en tabell med Skånska sträckrekord för publicering och årlig uppdatering i FiSk och på hemsidan.

§ 15. Engelsk sädesärla. Mörkryggade sädesärlor är ett återkommande problem där kommittén tidigare försökt att vara restriktiv och bara publicera fåglar som säkert kan anses vara renrasiga yarrellii eftersom mellanformer mellan yarrellii och alba förekommer frekvent och är svåra att särskilja. Problemet med detta är att man i kategorin säkra yarrellii i princip bara fångar upp äldre hanar, eftersom utseendet hos mellanformerna till stora delar överlappar med utseendet hos honor och yngre hanar av yarrellii på häckplats. Ytterligare ett problem är att det är väldigt tidsödande för kommittén att gräva ner sig i varje individ och yarrellii har genom åren fått oförtjänt mycket uppmärksamhet jämfört med t.ex. stjärtmesar av rasen europaeus.

Beslut: Kommittén beslutade därför att framgent publicera alla fåglar med ett utseende som ryms inom yarrelliis variation som yarrellii, trots att det troligen kommer att inkludera vissa individer som inte har ”rent mjöl i påsen”. Fåglar som däremot utseendemässigt avviker från hur yarrellii ser ut vid sina häckplatser och som därmed mer säkert kan anses representera mellanformer eller mörka individer av rasen alba förs till kategorin ”Sädesärla, alba X yarrellii?”. Kommittén beslutade att ha kvar blankettkravet på alla ”mörka” ärlor för att ha ett så bra underlag som möjligt vid separationen mellan de två olika kategorierna. Olof uppdras att förankra beslutet i rapportmallen, på hemsidan och hos NRK.

§ 16. Övriga frågor. En intern utbildning i administration av rapporter i Svalan kommer att genomföras i Lund under våren. Ansvarig är Janne som återkommer med förslag på datum.

§ 17. Förslag på datum för nästa möte. Nästa möte hålls en lördag i augusti.

§ 18. Mötet avslutas. Mötet förklarades avslutat.

Vid pennan: Olof Jönsson