Sädesärla (ssp. yarrelli) |8 februari 2011
(Motacilla alba yarrelli)

Status i Skåne
Under den senaste tioårsperioden näst intill årlig med ett fåtal exemplar främst i mars-april (generellt något tidigare än sträcktoppen för sädesärlor av rasen alba).

Bestämning
Bra texter om hur man skiljer rena fåglar av de båda raserna finns i Alström P & Mild K (2003), Pipits and Wagtails of the World, Princeton, New York och i Ullman M (2000), Rasbestämning av engelsk sädesärla, Calidris 29 (3):27-31.

Det stora kruxet vid bestämning av engelska sädesärlor är förekomsten av hybrider mellan alba och yarrelli. Beroende på kön och ålder kan dessa vara mycket lika honfärgade rena yarrelli, och hybridisering är ganska vanlig i den population av sydnorska yarrelli som gissningsvis berör Skåne under sträcket. Det här problemet är långt i från utrett, och ovanstående källor ger endast ganska vaga riktlinjer. I väntan på utförliga studier följer nedan en kortfattad genomgång.

En förutsättning för att säkert kunna bestämma honfärgade yarrelli är en korrekt ålders- och könsbestämning. En sådan är mycket svår men med viss erfarenhet inte helt omöjlig i fält.

Börja med åldern:
 • 2k-fåglar på våren/sommaren: en eller två ruggningsgränser i de större täckarna. Om man kan se två ruggningsgränser är åldersbestämningen klar, men det är svårt i fält. Däremot går det oftast att bedöma att vingpennor och oruggade tertialer är kraftigt brunslitna.
 • Äldre fåglar (3k+): alltid bara en ruggningsgräns i de större täckarna. Den är otydlig, och pennor och tertialer är ofta mindre slitna och har en mörkare grundfärg än hos 2k-fåglar.

När man har bedömt åldern kan man ibland (men inte alltid) könsbestämma fågeln:
 • 2k-honor: mycket grått på manteln och i nacken, ofta "smutsig" panna och mycket vitt på haklappen.
 • 3k+-honor: varierande mängd grått på manteln, ofta lite grått i nacken, ofta oskarp kontrast mellan mörk hjässa och vit panna.
 • 2k-hanar: varierande mängd grått på manteln, helsvart nacke, oftast skarp kontrast mellan hjässa och panna.
 • 3k+-hanar: mycket begränsat grått på manteln, helsvart nacke, skarp kontrast mellan hjässa och panna.

Tecken på att en "honfärgad yarrelli" i sommardräkt kan vara en hybrid:
 • Mörkgrå övre stjärttäckare (ska vara svarta på rena yarrelli).
 • Ljusa flanker (sotgrå på rena yarrelli, men kan vara ljusare på framför allt 2k-honor).
 • Hanlik huvudteckning (svart nacke, skarp kontrast mellan hjässa och panna), trots att fågeln tycks vara 3k+ och inte en 2k-hane.
 • Skarp kontrast mellan svart nacke och gråsvart/mörkgrå mantel (lik den på alba-hanar). En sådan skarp kontrast tycks ej förekomma på rena yarrelli (oavsett ålder och kön), men däremot på vissa hybrider. Dock kan man i fält få intryck av en avgränsning mellan helsvart nacke och mörkfläckad mantel på rena yarrelli.
 • Smala vita bräm på täckare (breda på rena yarrelli, kan dock ha slitits bort på 2k-fåglar).


2k hane (överst) och 3k+ hona yarrelli, mars. Dräktmässigt ganska lika, men den övre fågeln avslöjar sig som 2k tack vare en oruggad innersta tertial på den vänstra vingen, och lite mer slitna handpennor jämfört med den nedre fågeln. 2k-fågeln har vidare en utbredd rent vit panna, vilket talar för hane (även om kontrasten mellan det vita och svarta inte är speciellt skarp). Mängden svart på ryggen hos fåglarna är ganska typisk för respektive kön och ålderskategori. Honan har inslag av gråa fjädrar på hjässan, vilket sällan är fallet hos hanar. Foto: Alexander Hellquist. ©Natural History Museum, Tring, England 2002


2k hona yarrelli, april. Detta är den mest alba-lika dräkten, med begränsat eller inget svart på manteln. Därför är en korrekt köns- och åldersbestämning mycket viktig. Åldersbestämning är möjlig tack vare oruggade brunslitna innersta tertialer på båda vingarna. Gråa inslag på hjässan och begränsat svartfläckigt vitt på pannan är bra karaktärer för en hona. Mängden svart på hjässan talar emot 2k hona alba. Notera också svarta övre stjärttäckare och mörk övergump. Foto: Alexander Hellquist. ©Natural History Museum, Tring, England 2002


7k hane hybrid alba x yarrelli, Falsterbo Golfklubb 15 april 2005. Den här fågeln ringmärktes på Falsterbo Fågelstation som 2k år 2000 och har sedan återvänt varje år till Nabben. Den häckade åtminstone år 2004 med en hona av rasen alba. Det är en mycket lurig individ, ganska kortvingad för en hane och med en lite honlik huvudteckning (även om den vita pannan är relativt utbredd). På bilden kan en ruggningsgräns anas bland de större vingtäckarna (de fem innersta är bytta). Att de äldre oruggade täckarna fortfarande har relativt breda vita bräm är typiskt för 3k+ fåglar - juvenila täckare är ofta betydligt mer brunblekta och har smalare eller bortslitna bräm. Men en eventuell oruggad kvarvarande juvenil täckare längre ut på vingen hade inte setts på den här bilden om fågeln hade varit 2k. Det visar hur svårt det är att åldersbestämma sädesärlor helt säkert i fält. Foto: ©David Erterius


Samma fågel som ovan fotograferad som 4k i mars 2002. Handpennorna verkar mörka, vilket indikerar 3k+. På den här bilden ses att ryggteckningen stämmer dåligt med 3k+ hane yarrelli. Sådana kan visserligen ha gråa inslag på nedre delen av manteln, men de är i så fall mycket begränsade . Foto: ©Fredrik Hansson


2k hane yarrelli, Vombsjöns västra ängar 22 mars 2007. På den här pedagogiska bilden kan två ruggningsgränser bland de större vingtäckarna (infällda i större skala i övre vänstra hörnet) ses, vilket utesluter en 3k-fågel. De tre innersta fjädrarna, med breda vita bräm, är ruggade under förvåren/senvintern, de tre utanför dessa är tillhör den andra generationen och är bytta under den postjuvenila ruggningen medan de yttersta är juvenila. Visserligen har ofta de innersta större vingtäckarna lite bredare vita bräm än de utanför även om de tillhör samma generation, men på den här fågeln ses att de mellersta relativt är naggade i topparna, till skillnad från de innersta, vilket tyder på att det handlar om olika generationer fjädrar. Också om man bortser från ruggningen pekar de bruna handpenorna och yttersta större vingtäckarna med nästan helt bortnötta vita bräm starkt mot en 2k-fågel. Givet åldern kan man med stor säkerhet säga att det är en hane tack vare kombinationen utbredd rent vit panna, avsaknad av gråa fjädrar i nacken och mängden svart på manteln. Den har kanske lite mer gråa inslag på manteln än en genomsnittlig ren 2k yarrelli-hane, men ligger inom variationen. Att helt utesluta förekomst av alba-gener går knappast, men så länge dräkten i kombination med ålders- och könskarakärer inte direkt motsäger en ren fågel bör den kunna bestämmas. Foto: ©Mattias Ullman


Samma fågel som ovan. Här kan man också tydligt se ruggningsgränsen mellan den tredje och andra generationens större vingtäckare. Notera de mycket breda vita brämen på de nyanlagda helt fräscha fjädrarna. Den svarta nacken "flyter ut" över manteln och ingen skarp gräns kan ses, till skillnad från hos åtminstone vissa hybridhanar. Foto: ©Mattias Ullman


Samma fågel som ovan. Notera helt svart övergump som sträcker sig upp till den mellersta tertialen. Den innersta tertialen på högervingen tillhör den andra generationens fjädrar (den byttes alltså under den postjuvenila ruggningen föregående sensommar), och är lite mer sliten än de övriga som nyligen har bytts. En juvenil fjäder hade varit betydligt mer sliten (speciellt med tanke på dess utsatta läge) och brun i samma nyans som handpennorna som sticker fram precis under vasstrået. Foto: ©Mattias Ullman

Policy för bedömning av honfärgade yarrelli
För att en honfärgad yarrelli ska godkännas måste svarta stjärttäckare och mörk (nästan svart) övergump som sträcker sig åtminstone upp till i höjd med den mittersta tertialspetsen ha noterats. Därtill bör fågeln ha uppvisat mörka flanker, och ålders- och könskaraktärer som "stämmer" med utseendet i övrigt. För att en fågel ska godkännas som en säker hona yarrelli, måste 2k-hane uteslutas (med ledning av slitage/ruggningsgränser på vingen eller huvudteckning) och vice versa. Hybrider alba x yarrelli och obestämda fåglar ska rapporteras som "Säderärla, alba x yarrellii" i Svalan!