Trutskolan - 1k medelhavstrut i augusti |8 februari 2011


På enbart den här bilden går fågeln inte att artbestämma säkert. Dock utesluter den vitaktiga grundfärgen på kroppen och i huvudet i kombination med silltrutslik vinge och tertialer gråtrut och indikerar att fågeln kan vara en medelhavstrut. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-08-11.


Samma individ som föregående. På den här bilden syns huvud- och näbbformen samt en mörk teckning runt ögat à la blåtira. Dessa karaktärer i kombination med de ovan nämnda utesluter såväl gråtrut som kaspisk trut. I fält sågs att fågeln hade ruggat in åtskilliga mantelfjädrar vilket i sig utesluter silltrut vilken ruggar senare på säsongen. Foto: David Erterius, Simrishamns hamn, 2004-08-11.


Ett i alla avseenden typiskt exemplar. Lägg i första hand märke till fågelns jizz med kompakt, ”vältränad” kropp med bröstig profil, långa vingar, långa ben, kantig huvudprofil och grov näbb. Det kantiga vitaktiga huvudet med den grova näbben ger associationer till havstrut. Näbben är jämntjock, brant sluttande i spetsen, har en tydlig ”krok” på spetsen samt en tydlig gonysvinkel. Vitaktig kropp med fläckiga bröstsidor och flanker är typiskt för både ung medelhavstrut och kaspisk trut vid den här tiden på året. Vingen är överlag mörkare och mer silltrutslik än gråtrut. Lägg märke till teckningen på de större armtäckarna med mörka, dåligt tecknade yttre och ljusare, grovt tecknade inre. ”Blåtiran” runt ögat samt svartbruna tertialer med vita kanter runt yttre halvan är också bra karaktärer för arten. Såväl de nyinruggade mantelfjädrarna som den rödbruna tonen i de juvenila fjädrarna utesluter silltrut och gråtrut. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-11.


Samma individ som föregående. På den här bilden syns såväl de fläckiga flankerna som näbbens form väl. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-11.


Samma individ som föregående. Lägg märke till de vita undre stjärttäckarna med en rad av fläckar längs sidorna. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-11.


Ungfåglar hos såväl medelhavstrut som kaspisk trut uppvisar en mer distinkt stjärtteckning än gråtrut. På bilden syns en stjärt som påminner om fjällvråk vilket i kombination med övriga karaktärer visar att detta rör sig om en medelhavstrut. Lägg även märke till de vita, sparsamt tecknade undre stjärttäckarna till skillnad mot gråtrutens mörkare och mer tecknade dito. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


Den här individen är mer anonym men avslöjar sig som en medelhavstrut på följande: Vitaktigt huvud med ”blåtira”, ganska tydlig kontrast mellan vitaktigt huvud och rostbrun nacke (karaktären gäller även kaspisk trut vid den här tiden på året), vitaktig undersida med fläckteckning på bröstsidor och flanker, kompakt kroppsform, långa vingar och näbbens form (framgår dock dåligt på denna bild, se nästa bild istället). Vidare svartbruna tertialer med lite vitt, teckningen på större vingtäckarna samt slitna tertialer och skapularer. Lägg även märke till mer ljusskära ben jämfört med gråtruten i bakgrunden. Detta gäller även kaspisk trut. Fågeln är liten och detta i kombination med den förhållandevis klena näbben och det snälla ansiktsuttrycket indikerar att det rör sig om en hona. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


Samma individ som föregående. På den här bilden syns näbbformen väl: jämnhög med brant sluttande spets och tydlig gonysvinkel. Lägg även märke till ansiktsuttrycket, fågeln ser „smartare“ ut än kaspisk trut som generellt ser "dummare“ ut. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


Lägg i första hand märke till "havstruts-looken“ hos fågeln samt jizzen med typisk huvudform, grov, jämntjock och trubbig näbb samt långa vingar. På den här bilden är de yttre större vingtäckarna dolda av flankfjädrar (se nästa bild istället) men lägg märke till grovt mönstrade inre större täckare. Vidare är de „slarvigt“ ordnade mindre och mellersta vingtäckare samt de svartbruna tertialerna med vit teckning som slutar halvvägs in mot större täckarraden bra karaktärer. De mantelfjädrar och skapularer som är kvarsittande juvenila är svagt rosttonade och detta tillsammans med den vitaktiga grundfärgen på kroppsundersidan och i huvudet samt „blåtira“ runt ögat är ytterligare positiva karaktärer för medelhavstrut. Slutligen syns på bilden att de inre tertialerna samt de kvarsittande juvenila skapularerna och ryggfjädrarna är slitna till skillnad mot gråtrut som vid den här tiden pga senare kläckning fortfarande har fräscha dito. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


Samma individ som föregående. På den här bilden framträder den grova, havstrutslika näbben väl samt syns de långa, ljusrosa benen och den vita grundfärgen på kroppsundersidan. Lägg även märke till fläckigheten på undersidan, framförallt på bröstsidor och flanker. Rent otecknat vitt framtill i huvudet runt näbbfästet i kontrast mot mörk hjässa och mörkt runt ögat är ytterligare en karaktär. En stor och grovnäbbad individ vilket indikerar att det rör sig om en hane. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


Samma individ som föregående. Här syns tydligt att de inre tertialerna är slitna (det vita är bortnött) samt även att de ännu ej bytta juvenila skapularerna är slitna. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


En liten individ, troligtvis en hona. Näbb- och huvudform hos den här individen är inte direkt typiska och kan föra tankarna till kaspisk trut, dock förklaras detta av att det sannolikt rör sig om en hona. Jämfört med kaspisk trut lägg märke till „smartare“ ansiktsuttryck, mörkbrun vinge med slarvigt ordnade vingtäckare samt svartbruna tertialer med smala vita kanter runt yttre halvan. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


Samma individ som föregående. Lägg märke till fågelns jizz med kompakt, „vältränad“ kropp, långa vingar och typisk fyrkantig huvudprofil. Vidare vitaktig grundfärg på kroppsundersidan och i huvudet, silltrutslik mörk vinge med slarvigt ordnade mindre och mellersta vingtäckare samt mörkbruna tertialer med smal vit kant som slutar halvvägs in mot större täckarraden. Lägg märke till att även den här fågeln uppvisar såväl slitna inre tertialer som juvenila skapularer. Lägg även märke till de rosttonade juvenila ryggfjädrarna och skapularerna samt de ljusrosa benen. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.


1k medelhavstrut (samma som föregående) med 1k gråtrut i förgrunden för jämförelse. Lägg märke till det mer kontrastrika intrycket hos medelhavstruten jämfört med gråtruten samt den kompaktare kroppen och de längre vingarna. Foto: David Erterius, Simrishamn, 2004-08-25.