Kejsarörn |24 december 2012
(Aquila heliaca)

Status i Skåne
Har noterats med 8 ex tom 2010. Under 2012 observerades en subad kejsarörn som enligt vissa bedömare uppvisade karaktärer för spansk kejsarörn (adalberti). Denna är ännu inte färdigbehandlad av Rk.

Bestämning
Under 2004-2007 har det uppehöll sig två yngre kejsarörnar periodvis i landskapet och gav fina möjligheter till studier av ålderskaraktärer. Det kan därför passa att påpeka att det finns en del oklarheter avseende kejsarörnens dräktutveckling i litteraturen. I både Clark W S (1999), A Field Guide to the Raptors of Europe, the Middle East and North Africa, Oxford University Press, Oxford, och Ferguson-Lees J & Christie D A (2001), Raptors of the World, Christopher Helm, London, är den ungfågelslika tredje dräkten förbisedd. Den här dräkten bärs av 3k-fåglar under hösten och 4k-fåglar under våren. Den är fortfarande i huvudsak ljust sandfärgad, och skiljer sig från tidigare dräkter främst när det gäller ruggningen.

Den mest detaljerade genomgången av kejsarörnens dräktutveckling är troligen Forsman D (2005), Eastern Imperial Eagle plumages, Alula 11 (4): 146-152. En bra allmän genomgång av örnars ruggning är Ullman M (2002), Aquila-örnar. Åldersbestämning med hjälp av ruggning, Vår fågelvärld 61 (5):14-21.

Nedan följer en kortfattad genomgång av ruggningsförloppet hos de två yngre kejsarörnar som har besökt Sverige sedan 2003.

En 2k-fågel upptäcktes på Öland i oktober 2003. Den dök upp i Skåne som 3k-fågel i mars 2004. På följande bild ses på högervingen ett typiskt ruggningsmönster för en 2k-fågel:


Handpenna 1 till 4 (räknat inifrån) är bytta. Handpenna 5 saknas, och handpenna 6 till 10 tillhör den första, juvenila, generationen (slitna med hack i topparna). Armpenna 1 (räknat utifrån) är bytt, och armpenna 2 är utväxande. Också en penna mitt i armen (troligen nummer 6) är bytt - den är längre än omgivande pennor och inte så brunblekt. Södra Öland 11 oktober 2003. Foto: ©Lars Friberg


På de här bilderna anas också att de mittersta stjärtpennorna är bytta. Det ger stjärten ett lite kilformigt utseende. Södra Öland 11 oktober 2003. Foto: ©Curt Johnsson

En ny 2k-fågel upptäcktes i Skåne i början av september 2004.


På den här bilden ses att den här individen har ruggat mindre än Ölandsfågeln. Endast handpenna nummer 1 inifrån är bytt och utväxt, liksom de 3-4 yttre armpennorna (med breda vita toppar). Handpenna 2 saknas. Inga stjärtpennor är bytta. Kämpinge 9 september 2004. Foto: ©Hans Larsson

Samma individ återupptäcktes som 3k i Halland i januari 2005.


Här kan det anas att inte speciellt mycket har hänt i ruggningsväg under senhösten. Fortfarande tillhör åtminstone handpenna 4 till 10 den första (juvenila) generationen. De är nu tydligt slitna. Vessinge 22 januari 2005. Foto: ©Stefan Hage, www.birds.se 

Bortsett från två ströobsar var fågeln försvunnen under sommarhalvåret 2005, men upptäcktes igen i Sydvästskåne i mitten av oktober. Den hade då återupptagit vingpenneruggningen.


Här kan man se att den första ruggningsvågen har nått mitten av handen. Handpenna 6 växande, medan de yttre fyra fortfarande är juvenila. Falsterbo 16 oktober 2005. Foto: ©Jens B Bruun


Här ses att en andra ruggningsvåg har startat under sommaren 2005 - den innersta handpennorna är växande i högervingen. De yttre och en av de mittersta armpennorna är nyligen bytta (breda vita toppar). På bilden syns också att de centrala och yttersta stjärtpennorna är bytta (den vänsta yttersta växer fortfarande), och att fågeln ger ett ojämnt intryck i vingbakkanten, vilket är typiskt för 3k-fåglar på hösten. Falsterbo 16 oktober 2005. Foto: ©Jens B Bruun

Fågeln uppehöll sig i södra Skånes sjölandskap under november 2005 till mars 2006, och var alltså då inne på sitt fjärde kalenderår.


På den här fantastiska bilden ses ruggningsstatusen fint. De yttersta fyra handpennorna (7 till 10) på båda vingarna är fortfarande juvenila. Handpennorna 2 till 6 tillhör den andra generationen, medan de innersta är ruggade under sommaren 2005 (de tillhör den tredje generationens fjädrar). Armpenna 1 till 3 utifrån är nyligen bytta (åtminstone delvis tredje generationens fjädrar), liksom armpenna 5 till 7 (troligen andra generationens fjädrar) och de innersta två (troligen andra generationens fjädrar). Fågeln har fortfarande endast bytt de centrala och yttersta stjärtpennorna bytta (de tillhör andra generationens fjädrar). Gärdslöv 8 januari 2006. Foto: ©Jens B Bruun

Efter en lång frånvaro under sommarhalvåret 2006 dök örnen upp igen i Sydskåne 24 november 2006.


Med största sannolikhet samma fågel som ovan, Gärdslöv 24 november 2006. Fågeln har påbörjat en ny ruggningsvåg (den tredje) i den vänstra handen. De tre innersta handpennorna är bytta under sommaren. De tillhör alltså fjärde generationens fjädrar, till synes helt adultlika med kraftig bandning och ett brett svart ändband. Den här vågen har kommit ikapp och gått om den andra vågen, som utgjordes av en enda inre helt ljus handpenna sommaren 2005 (se bilderna ovan). Handpenna 4 till 8 tillhör den andra generationens fjädrar. Det är tydligt att nummer 4, 5 och 6 som är bytta under sommaren 2005 är mer slitna än nummer 7 och 8, som är bytta under 2006. De två yttersta handpennorna, som är tydligt ljusare, är alltså fortfarande juvenila! Jämför man stjärtens form med den på bilden ovan ser man att den nu är "tvärtom" - de fjädrar som tidigare var korta har ruggats, medan det centrala och yttersta paret stjärtpennor, som ruggades under sommaren-hösten 2005 nu är nedslitna (alla stjärtpennor borde alltså nu tillhöra den andra generationens fjädrar). Samma sak gäller för armpennorna, de fjädrar som var oruggade tidigare är nu bytta. Fågeln tycks ha ruggat in en del mörkare fjädrar på huvudet, strupen och bröstet, vilket ger den ett lite mera adult utseende än tidigare. Foto: ©Axel Mortensen


Samma fågel som ovan. På den här bilden syns tydligt ruggningsgränsen mellan de yttersta två mycket slitna handpennorna och den fräscha handpenna 8 på vänstervingen. Ruggningsmönstret i högervingen är mer svårtolkat, möjligen är endast en juvenil penna sparad där. Foto: ©Axel Mortensen


Samma fågel som ovan, Sillesjö 19 januari 2007. På den här bilden syns att den innersta handpennan i den högra handen inte har bytts (den är fortfarande ljus utan bandning). I den här vingen har alltså ingen tredje ruggningsvåg startat under sommaren 2006, utan istället har den andra vågen fortsatt med att handpenna 2 har bytts. Foto: ©Erik Mølgaard

Fågeln sågs i Skåne åtminstone fram till 18 februari 2007, då inne på sitt femte kalenderår. Från mars finns det rapporter om 3k+ kejsarörn från Småland och Västergötland, som mycket väl kan avse samma fågel. Den 29 april dök den så plötsligt upp i Norrbotten.


Samma fågel som ovan, Björkebo, Norrbotten, 29 april 2007. Liksom i november 2006 uppvisar fågeln en tydlig kontrast mellan de yttersta två juvenila handpennorna med ljusa baser och de inre handpennorna som tillhör senare generationer. Man kan även se att det kraftiga hacket i handpenna 4 räknat inifrån (handpenna 7 räknat utifrån) i vänstervingen är likadant. Dessutom syns det att den näst yttersta handpennan är kort (nedsliten) liksom tidigare, och att fågeln har en liten lucka mellan handpenna 1 och 2 i vänstervingen (genomlyst), vilket fågeln på bilderna ovan också har. Den verkar inte har ruggat någonting i vingen sedan i november. Däremot är en av de mittersta stjärtpennorna bytt, kanske nyligen i april. Foto: ©Rolf G Gustafsson

Mellan 23 maj och 5 juni finns rapporter om en 3k+ kejsarörn från Öland, och från september finns det rapporter från Skåne och Småland. Huruvida dessa avser 5k-fågeln är svårt att säga, men man kan kanske misstänka att den är inblandad åtminstone delvis. 3 oktober 2007 kunde den fotodokumenteras ordentligt igen, nu under ett sträckförsök i Falsterbo.


Samma fågel som ovan, Falsterbo 3 oktober 2007. Notera att den har identiska hack i handpenna 5 till 7 i vänstervingen, och fortfarande en liten lucka mellan handpenna 1 och 2. Det verkar som att fågeln under sommaren 2007 inte har börjat någon ny ruggningsvåg i den vänstra handen, även om det är svårt att säga säkert. Däremot har den innersta handpennan i den högra vingen, som ju hoppades över under sommaren 2006, nu bytts ut, liksom möjligen också handpenna nummer 2 inifrån. Dessa fjädrar utgör alltså den tredje ruggningsvågen i högervingen, som nu kan sägas ha kommit "ikapp" den vänstra delvis. Mest krut har lagts på att slutföra den första ruggningsvågen i båda vingarna. De två yttersta juvenila handpennorna har slutligen bytts efter fyra års tjänst, och tillhör nu den andra generationen fjädrar. Vidare har ännu en penna bytts i den tredje vågen i vänstervingen (som påbörjades 2006, se bilder ovan), nämligen nummer 4 inifrån. Det stora hacket som syntes i april på denna penna är borta. Det innersta paret stjärtpennor är nyligen bytt, vilket återigen har ändrat stjärtens form - från "urnypt" hösten 2006 tillbaks till kilformad, likt hösten 2005. Fler mörka fjädrar har ruggats in på bröstet, vilket ger fågeln ett skäckigt utseende som är typiskt för äldre subadulta kejsarörnar. Foto: ©Tomas Svensson

Det tycks vara vanligt att stora rovfåglar när de blir äldre frångår det strikta ruggningsschema som innebär att en ny ruggningsvåg startar med den innersta handpennan varje sommar, vilket den här fågeln visar. Likaså skiljer sig ruggningen ibland lite mellan vingarna. Det antas att ett av syftena med ruggningssekvensen serieruggning eller "flervågsruggning" är att den efterhand medger allt tätare byten av handpennor. Under sin första sommar (2004) bytte den här fågeln fyra handpennor, under den andra (2005) bytte den tio, under den tredje (2006) bytte den troligen tio, och under den fjärde (2007) har den bytt mellan sex och åtta.

Fågeln illustrerar tydligt hur långsam dräktutvecklingen är hos stora örnar - den hade fortfarande efter drygt fyra år juvenila pennor kvar, och var som helhet lik en ungfågel. Det är hur som helst roligt att den tycker om att turnera runt i Sverige, och det är definitivt en värdig arvinge efter Kaiser Franz som troget sträckte ut i Falsterbo många höstar mellan 1986 och 1992.