Skånska Fågellokaler

Här finner du beskrivningar för ett stort antal skånska fågellokaler. Det är samma lokaler som i Skånsk Skådarguide 3 uppl. men i avkortad form. Kartorna till vägbeskrivningarna är t.ex. inte med här och inte heller alla de bilder som finns i skådarguiden.

 

Kabusa (104)

Underlokaler: Kabusa skjutfält, Ingelstorps ängar, Hammar, Hammars backar, Hedvigsdals nygård

Större delen av lokalen utgörs av ängsmark. På vintern uppehåller sig rikligt med gäss i området och på våren rastar änder och vadare vid översvämningarna på Ingelstorps ängar. Under sommar och höst är ängarna uttorkade. Till området hör också några dungar som är intressanta för rastande tättingar.

FÅGLAR
Häckfåglar: Grågås och storspov är vanliga, men eftersom ängarna ofta torkar ut frampå senvåren är antalet övriga våtmarksrelaterade arter som häckar lågt. Rapphöna spelar under vårnätterna. Kornsparv häckar vid Hammar.
Sträckfåglar: På Ingelstorps ängar rastar på våren större antal bläsänder och krickor med inslag av snatterand, stjärtand, kricka och skedand. Ängarna drar också regelbundet till sig för Sydostskåne betydande antal av vadare, däribland kärrsnäppa, mosnäppa, rödspov, brushane och flera Tringa-arter. Stora mängder nordsträckande tranor kan iakttas från toppen av Hammars backar, där man under klara dagar har fri sikt flera mil västerut. Hela skjutfältet är intressant för rastande småfåglar, t.ex. lärkor och stenskvättor. De större dungar som bryter det öppna landskapet är också givande att leta rastande tättingar i, bl.a. ses brandkronad kungsfågel årligen på våren.
Vinter: Större antal av säd- och bläsgäss, enstaka spetsbergsgäss och ibland även vitkindad gås.
Tillfälligt: Fjällgås, vaktel, ägretthäger, större skrikörn, stäppörn, aftonfalk, jaktfalk, fjällpipare, tuvsnäppa, myrsnäppa, dubbelbeckasin, dammsnäppa, härfågel och taigasångare.

VÄGBESKRIVNING
Kör väg 9 österut från Ystad mot Simrishamn. Strax innan avtagsvägen mot Kåseberga syns en stor vit byggnad på höger sida. Där kan man parkera om man ska gå ut på Kabusa skjutfält. Alternativa parkeringsplatser finns längs med vägen mot Hammar/Kåseberga. Exempelvis finns i nordvästra änden av "Avlånga dungen" en rymlig parkeringsplats som fungerar bra som utgångspunkt för vandringar på skjutfältet.
Fortsätter man framåt och svänger höger mot Kåseberga, har man översvämningsmarker på båda sidor av vägen under våren. Öster om landsvägen kallas markerna Ingelstorps ängar. Utmed vägen finns små parkeringsfickor, vilka kan användas som utgångspunkt för promenader på de västra delarna av ängarna. Man kommer dock inte över Hammars ränna.
För att besöka de östra delarna av ängarna, fortsätt till norra kanten av byn Hammar. Tag där vänster, kör 900 m, tag åter vänster (skyltat "Ingelstorps ängar") och kör ytterligare 1850 m till en husrad på vänster sida. Mitt bland husen utgår en traktorväg åt väster. Parkera på lämpligt ställe. Iordningställda P-platser saknas. Visa därför extra stor hänsyn när du parkerar. Fortsätt sedan till fots utmed traktorvägen. Vid dess slut får man god överblick över ängarnas öppna vattenytor.
Till Hedvigsdals nygård hittar man också genom att utgå från Hammar. Kör österut i enlighet med ovanstående vägbeskrivning. I vägkorset efter 900 meter, fortsätt i stället rakt fram. Efter ytterligare ca 500 meter går en grusväg åt höger som direkt delar sig i två (den högra går mot "Evefarm"). Välj den vänstra vägen. Kör denna ca 500 meter och den stora dungen syns på vänster sida. Kör vänster in på en ännu mindre grusväg och parkera intill ett förfallet vitt stenhus.
I sydöstra delen av byn Hammar ligger en liten bensinmack. Från denna utgår en liten grusväg som slutar blint högst uppe på Hammars backar. Härifrån har man fantastisk utsikt över Ystadsbukten. Omkring 700 m sydost macken passeras landsvägen av två telefonledningar. Här har kornsparven ett av sina sista svenska fästen, även om arten har ökat igen och spridit sig i området. (6145770, 1384595)

SKÅDARTIPS
För att spana av Kabusa skjutfält rekommenderas en promenad över ängarna ned mot havet. Halvvägs mot havet, nordväst om Kabusaån, ligger en våtäng, där det ofta rastar beckasiner. Vid stranden tar man sig över Kabusaåns mynning. Gå gärna söderut till den mindre dunge med omgivande buskmarker innanför stranden (kallad "Bortglömda dungen") och leta rastande tättingar. Gå sedan tillbaka längs åns sydöstra sida. Är småfågeltillgången god bör även den avlånga dungen längs med landsvägen mot Hammar (kallad just "Avlånga dungen") kollas av. Dungen har t.ex. gett brandkronad kungsfågel vid flera tillfällen.
Ingelstorps ängar kan spanas av från landsvägen men det ger bättre resultat att parkera (vid lämplig p-ficka längs landsvägen eller vid "Avlånga dungen") och gå ut mot vattensamlingarna. Delar av ängarna är översvämmade på våren, varför stövlar är att rekommendera.
De gäss som rastar i området vintertid ses i regel lättast från landsvägen. Gässen kan stå var som helst mellan Kabusa och Kåseberga, även om de ofta håller till just i närheten av Ingelstorps ängar.
Den stora lövdungen vid Hedvigsdals nygård är en småfågelmagnet i det annars öppna landskapet och vissa dagar under vårsträcket är det faktiskt bättre där än vid kusten. Brandkronad kungsfågel har setts flera gånger och dungen och omgivande träd- och buskridåer är bland de absolut bästa i Sydostskåne för ringtrast och ortolansparv.

NOTERA
Ängsmarken väster om landsvägen ingår i skjutfältet, som används flitigt under vardagar och ibland även på helger. Gå inte ut på ängarna när röd flagga är hissad (skjutningar pågår).
OLA ELLESTRÖM