Projekt Berguv Skåne

Teckning: Peter ElfmanProjekt Berguv Skåne startade sin verksamhet 1982. En av initiativtagarna var Jan Danielson. Projektets syfte är att återskapa och gynna en frilevande berguvspopulation i landskapet. Genom att föda upp uvar i avelshägn och tidigt på hösten släppa ut årets ungar, har (t.o.m. 2010) 235 berguvar släppts fria i Skåne.
Ungarna flyger vida omkring, ibland även till angränsande landskap. Tyvärr är de utsatta för många faror i dagens landskap. En del förolyckas i trafiken (bilar, tåg), andra fastnar i taggtrådar eller omkommer genom kortslutning av elledningar. En mindre andel lyckas slutligen etablera fasta revir och skrida till häckning.

Den skånska berguvstammen är ännu liten, instabil och i behov av förstärkning. Projektets och Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) målsättning för projektet är att få minst 20 frihäckande par i Skåne. Läs den senast (april-2021) uppdaterade utvecklingsplanen.

Ordförande och kontaktperson i projektet är Staffan Åkeby, tel. 0705-553065.
Rapportmottagare: Rapporter om berguvar skickas till Arne Hegemann; arne.hegemann@gmx.de eller 0729965803

 

Respektera uvarnas behov av ostördhet!
Berguvar är mycket känsliga för riktad uppmärksamhet, särskilt i början av häckningen. Gå inte för nära lokaler där uvar häckar. Uppehåll dig minst 250 meter från boplatsen mellan årsskiftet och 1 juli.

Undvik att sprida information om berguvar!
Publicera aldrig uvförekomster i tryck eller på Internet utan föregående kontakt med projektledningen. Dels kan det orsaka onödiga störningar från besökare, dels är olaglig handel med ägg och ungar fortfarande en realitet.

"Offentliga" uvlokaler.
Två uvlokaler har offentliggjorts av Projekt Berguv Skåne: Hardeberga stenbrott öster om Lund samt Limhamns kalkbrott. Här ges den fågelintresserade allmänheten tillfälle att se och höra de mäktiga fåglarna. Gå till Hardebergauvarna!
Betrakta alla övriga förekomster som hemliga, avslöja dem inte!

 

Fakta om berguven

Berguven förekommer i större delen av Eurasien och i Nordafrika. Den är vår största uggla och kan bli 59-73 cm, väga 2-4 kg och ha ett vingspann på 138-170 cm. Honan är större än hanen även om en viss överlappning i storlek förekommer. Den lever av små däggdjur och fåglar (t.ex. hare, igelkott, råtta, räv, mård samt kråka och andra medelstora fåglar) som den jagar nattetid. Om dagarna vilar uven i en klippskreva eller ett skyddande träd i reviret.
Berguven häckar som regel först vid 2-3 års ålder. Boet ligger oftast i en klippbrant, men bon på marken, i gamla risbon eller på (i) byggnader förekommer också. Själva bobalen är oftast en enkel urgröpning i marken. Honan lägger vanligtvis 2-3 ägg i mars som hon ruvar i 34-36 dygn. Ungarna är flygga efter 50-60 dygn. De lämnar ofta boet innan de är flygga, men är beroende av föräldrarnas omsorg ytterligare några månader.
Berguven är extremt känslig för riktad störning under häckningen och kan överge både ägg och ungar om den blir oroad. Hanen ropar året runt men är mest aktiv under sen vinter och tidig vår. Lätet är ett mäktigt dovt ooh-hoo som upprepas var tionde sekund och kan höras på upp till en halvmils avstånd. Lätena kan skilja sig mellan individer och honan har ofta en ljusare röst. Hanen och honan hörs ibland ropa till varandra, framförallt vid solnedgång och soluppgång. Ropaktiviteten är ofta hög redan vid årsskiftet för att avta i slutet av mars (april). Fasta ensamförekomster kan betraktas som potentiella häckningar - en ensam revirhållande uv år 1 lyckas förvånansvärt ofta ropa till sig en partner år 2!

 

Berguv i Skåne 2019

Tolv säkra berguvshäckningar konstaterades i Skåne 2019. Fördelningen i landskapet blev 4 i NV, 2 i NO, 6 i SV och ingen i SO = 12 häckande par. Tillsammans fick tio av paren minst sjutton ungar.
Det publika paret i Hardeberga stenbrott fick i år två ungar. Ett par i NV misslyckades helt med häckningen pga störning (nödvändigt reparationsarbete i täkt). Vid en andra häckplats i NV eldödades den ena häckande uven 23/7. Dessbättre var ungarna då stora och flygga. Den farliga elinstallationen är nu avsäkrad med ”Huven Uven”. För en tredje häckning i NV förblev häckningsresultatet okänt. Endast en unge ringmärktes (i NV).

Därutöver fanns tre lokaler med revirhållande berguvar, varav en är den ensamma uven i Limhamns kalkbrott och övriga två är fasta revir i NO. Från fyra tidigare lokaler har negativa rapporter inkommit.
Sammantaget ger detta 15 besatta revir (med en/två uvar under längre tid) i Skåne 2019.
Berguv Skånes avelspar fick tillsammans nio ungar under 2019. Från Nordens Ark tog vi emot ytterligare två ungar. Tio av dessa årsungar ringmärktes och släpptes fria på förhösten, medan den elfte tills vidare hålls kvar i hägn p g a bristfällig flygförmåga.
Åtta ströobservationer av berguvar har inrapporterats under året, däribland fem i anslutning till kända/potentiella häcklokaler. Därutöver 1 ex Ravlundatrakten i januari, 1 ex Vombs fure 18/8 och 1 födosökande Backåkra (Hagestad) 19/9.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

Berguv i Skåne 2018

Tio säkra berguvshäckningar konstaterades i Skåne 2018. Fördelningen i landskapet blev fem par i NV, två i NO, två i SV och ett i SO. Tillsammans fick de minst tolv ungar, varav sex blev ringmärkta. En av dessa hittades tyvärr bildödad på E4 vid Hyllinge 16/9 (Oskar Lindberg) drygt fyra månader efter att den märkts. Det publika paret i Hardeberga stenbrott fick i år bara en unge (ej ringmärkt).

Därutöver fanns sex lokaler med revirhållande berguvar, varav en är den ensamma uven i Limhamns kalkbrott. De övriga fem fördelar sig på tre revir i NO, en i NV och en i SV.
Sammantaget ger detta 16 besatta revir (med en/två uvar under längre tid) i Skåne 2018. Från en tidigare fast lokal i NV har en negativ rapport inkommit.
Berguv Skånes avelspar fick tillsammans 9 ungar under 2018. Samtliga ringmärktes och släpptes fria på förhösten. Skånes djurpark tog dessutom emot tre ungar från Nordens Ark, varav två släppts fria.
Tio ströobservationer av berguvar har inrapporterats under året. En trafikdödad uv hittades vid Höör 8/9 (Stig Toft Madsen). En uv passerade Falsterbokanalen 29/9 (PO Andersson). Den sågs vid flera tillfällen under hösten i Skanör och vid Flommen. Vidare gjordes 4 fynd i NV, 2 fynd NO och 2 fynd i SV, samtliga på lokaler som bedöms vara känsliga.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

 

Berguv i Skåne 2017

Åtta säkra berguvshäckningar konstaterades i Skåne 2017. Fördelningen i landskapet blev 3 i NV, 2 i NO, 2 i SV och 1 i SO = 8 häckande par, varav ett par helt misslyckades. Tillsammans fick de övriga minst elva ungar, varav två blev ringmärkta. Det publika paret i Hardeberga stenbrott fick även i år tre ungar (ej ringmärkta).

Därutöver fanns sju lokaler med revirhållande berguvar, varav en är den ensamma uven i Limhamns kalkbrott. De övriga sex fördelar sig på tre revir i NO, ett i SV och två i SO.
Sammantaget ger detta 15 besatta revir (med 1-2 uvar under längre tid) i Skåne 2017. Från två tidigare fasta lokaler i NV resp SV har negativa rapporter inkommit.
Berguv Skånes avelspar fick tillsammans sju ungar under 2017. Sex av dessa ringmärktes och släpptes fria, medan en vingskadad unge lämnades till KFV för rehabilitering. Skånes djurpark tog dessutom emot tre ungar från Nordens Ark, vilka släpptes fria tidigt i höst.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

 

 

 

 

 

Berguv i Skåne 2016

Tio säkra berguvshäckningar konstaterades i Skåne 2016. Fördelningen i landskapet blev tre par i nordvästra kvadranten av Skåne, tre i nordöstra, tre i sydvästra och ett i sydöstra. Det ger totalt tio häckande par, varav ett helt misslyckades. Tillsammans fick de övriga minst 16 ungar, varav tre blev ringmärkta. Det ”publika” paret i Hardeberga stenbrott fick även i år tre ungar (ej ringmärkta).

Därutöver fanns sex lokaler med revirhållande berguvar, varav en är den ensamma uven i Limhamns kalkbrott. De övriga fem fördelar sig på ett revir i nordväst, två i nordost, ett i sydväst och ett i sydost.

Sammantaget ger detta 16 besatta revir (med en/två uvar under längre tid) i Skåne 2016. Från en tidigare fast lokal i nordväst har en negativ rapport kommit in.

Endast sju ströobservationer av berguvar har inrapporterats under året. 1 ex hördes vid Yngsjö 13 januari och 1 ex hördes vid Tåstarp 15 januari. I Skånes Djurparks omgivningar uppehåller sig fortfarande den hane som rymde, när uvvoljären rasade under tyngden av blöta snömassor i slutet av november 2015. På Havudden norr om Immeln ropade en uv 16 mars och en annan hördes vid Degeberga 22 september. En berguv flög in till Hallands Väderö söderifrån 4 oktober och landade i skogen. En annan sågs flyga högt över Skanör 6 oktober.

Berguv Skånes avelspar fick tillsammans sex ungar 2016. Fem av dessa ringmärktes och släpptes fria medan en hona behölls som avelsfågel inom projektet. Skånes Djurpark tog dessutom emot fyra ungar från Nordens Ark och två ungar från Ölands Djurpark, vilka även de släpptes fria tidigt i höstas.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

Berguv i Skåne 2015

Sex säkra berguvshäckningar konstaterades i Skåne 2015. Tillsammans fick de minst 11 ungar, varav fyra blev ringmärkta. Fördelningen i landskapet blev ett par i nordväst, tre i nordost, två i sydväst och inget i sydost. Det publika paret i Hardeberga stenbrott fick även i år tre ungar.

Därutöver fanns tolv lokaler med revirhållande berguvar, varav en är den ensamma uven i Limhamns kalkbrott. De övriga elva fördelar sig på tre revir i nordväst, tre i nordost, tre i sydväst och två i sydost.
Sammantaget ger detta 18 besatta revir (med en/två uvar under längre tid) i Skåne 2015. Från en tidigare lokal i NV har en negativ rapport kommit in. Rapporter har helt uteblivit från två fjolårslokaler.

Berguv Skånes avelspar fick tillsammans nio ungar 2015, vilka ringmärktes och släpptes fria tidig höst. En av dessa årsungar anträffades tyvärr död i Skånes djurpark 20/9.

Endast sex ströobservationer av berguvar har inrapporterats under året: Klagshamns udde 1 ex 23 januari, Kjugekull 1 ex 30 april, Södra Sandby 1 ex 18 januari-1 februari, Sjötorp (Krankesjön) 4 mars, Glimminge plantering 9 september och Jonstorp 21 september.

Bilden till höger visar projektets alla tiders största berguvsunge! Det är en hona som vid tre månaders ålder vägde 2,9 kg mot normalt ca 2 kg och hade 11 mm tjocka klor. Hon släpptes hos sin uppfödare på Linderödsåsen.via "soft release", dvs. uven släpps i ett särskilt hägn men efter några dagar lämnar man dörren öppen.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

 

 

 

Berguv i Skåne 2014

Åtta berguvshäckningar konstaterades i landskapet 2014. Tillsammans fick de minst 15 ungar, varav sex blev ringmärkta. Fördelningen i landskapet blev 2 i NV, 3 i NO, 2 i SV och 1 i SO = 8 häckande par. Det publika paret i Hardeberga fick i år tre ungar.

Förutom de åtta häckande paren tillkommer sex fasta förekomster med revirhållande berguv. Uven i Limhamns kalkbrott tycks märkligt nog fortfarande sakna en partner. De övriga fem fördelar sig på 1 revir i NV, 2 i NO, 1 i SV och 1 i SO.

Sammantaget ger detta 14 besatta revir (med en/två uvar under längre tid) i Skåne 2014. Rapporter har tyvärr helt uteblivit från 3 fjolårslokaler.

Fyra ströobservationer av berguvar har under året inrapporterats via Svalan (från Bosjökloster, Kattvik, Malmö och Staffanstorp).
Berguv Skånes avelspar fick tillsammans fyra ungar 2014, vilka släpptes fria tidig höst. Även i år fick projektet ta emot uvar från Kolmården, närmare bestämt tre ex som också har frisläppts.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

 

 

 

 

 

 

Berguv i Skåne 2013

Endast fem berguvshäckningar konstaterades i landskapet 2013. Det är en klar nedgång från 11 par året innan. Årets fem par fick minst tio ungar, varav fem blev ringmärkta. Fördelningen i landskapet blev ett par i NV, två par i NO och två par i SV. På häckplatsen i NV Skåne anträffades den flygga ungen först i slutet av juli. Nära Hardeberga uppehöll sig en uv i en bärodling i skiftet juli-augusti. Troligtvis var det en av årets 4 ungar i Hardeberga. Den hittades tyvärr död 3 augusti och var inte ringmärkt. Den 2 december omhändertogs en omärkt årsunge i Hjularöd, men den avled efter ett dygn och obduktionen visade på en svårartad halsinfektion.

Förutom ovanstående fem kända par tillkommer elva fasta förekomster med revirhållande berguv. Den ensamma Limhamnsuven har hållit till i kalkbrottet även i år. En uv som omhändertogs 12 juli på annan plats i SV Skåne fick avlivas p g a bruten vinge. Den var ringmärkt i NV delen av landskapet i maj 2000, och blev således 13 år gammal. De övriga nio förekomsterna fördelar sig på två revir i NV, tre i NO, tre i SV och ett i SO.

Sammantaget ger detta 16 besatta revir (med en/två uvar under längre tid) i Skåne 2013 mot 18 året innan. Negativa rapporter föreligger från tre lokaler, medan rapporter helt uteblivit från ytterligare 12 fjolårslokaler.

Sex ströobservationer av berguvar har inrapporterats via Svalan (från Arkelstorp, Vinslöv, Äspet, Skåne-Tranås, Tomelilla och Lund). Ett sjunde fynd avsåg en bildödad årsunge utanför Veberöd 19 juli.

Under våren fick Berguvsprojektet fyra fjolårsungar från Kolmården. De släpptes fria i Skånes djurpark 28 maj. Projektets egna avelspar fick tillsammans åtta ungar under året. De släpptes ut tidigt på hösten. Alla de tolv frisläppta uvarna blev ringmärkta.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

Berguv i Skåne 2012

Minst elva par berguvar häckade i Skåne 2012. De fick minst 14 ungar varav sju blev ringmärkta. Även i år etablerade sig två par på nya lokaler. Fördelningen i landskapet blev två par i NV, tre par i NO och sex par i SV. Paret i Hardeberga ropade flitigt under vårvintern, men det finns inga rapporter om sedda ungar.

Förutom ovanstående elva kända par tillkommer sju fasta förekomster med revirhållande berguv i Skåne 2012, vilket ger summa 18 revir (med en eller två uvar). Liksom i fjol har en ensam uv uppehållit sig i Limhamns kalkbrott. Övriga fördelar sig på tre fåglar i NV, en i NO, en i SV och en i SO. Negativa rapporter föreligger från fem tidigare fasta lokaler, medan rapportering helt uteblivit från tre tidigare lokaler.

Berguvsprojektets fem avelspar fick tillsammans elva ungar under året, och dessa (samtliga ringmärkta) har släppts fria tidigt på hösten.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

Berguv i Skåne 2011

Tretton par berguvar häckade i Skåne 2011. Fyra av dem fick tillsammans nio ungar på vingarna och fem av dessa blev ringmärkta (3 i SV och 2 i NO). Uvparet i Hardeberga ropade flitigt under vårvintern, men tyvärr förblev årets häckningsresultat okänt, trots många rapporter.

Två par etablerade sig på nya lokaler i NV och bägge paren lyckades glädjande nog med sina häckningar i ett stenbrott (2 juv) respektive på en byggnad (2 juv). Å andra sidan stod två gamla uvlokaler i NV tomma. Även i NO stod dessvärre en tidigare häcklokal tom under året, troligen beroende på störningar från täktverksamhet. Fördelningen i landskapet blev fyra par i NV, tre par i NO och sex par i SV.

Utöver de 13 häckande paren har två ensamma revirhållare rapporterats. I Limhamns kalkbrott har fjolårets hane fortsatt att hävda reviret, medan honan tyvärr inte alls synts till (förolyckad?). På en tidigare häcklokal i NV höll en annan ensam uv reviret.
Berguvar har dessutom rapporterats från följande lokaler (utanför de 15 reviren): Bokenäset, Råbelövssjön 1 ex 1/5, Stora Köpinge 28/6-8/7, Degeberga 11/7, Yngsjö 8/8, Örup 27/9, Falsterbo 16/10 och Lund 18/11.

Berguvsprojektets sex avelspar fick tillsammans sex flygga ungar under året, och dessa (samtliga ringmärkta) har släppts fria tidigt på hösten.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

Berguv i Skåne 2010

Sexton revir med frilevande berguvar anträffades i Skåne under 2010. Efter indelning av landskapet i fyra kvadranter var fördelningen 5 revir i NV, 4 revir i NO, 7 revir i SV och 0 i SO Skåne. Vi vet att elva par berguvar påbörjade häckning i landskapet. Sju av paren lyckades och fick tillsammans ut 16 ungar, varav endast två blev ringmärkta.

Nordväst: Bara ett par lyckades med häckningen och fick minst 2 ungar (ej ringmärkta). På ytterligare fyra kända lokaler i NV Skåne finns revirhållande uvpar, men inga av dessa lyckades häcka. Det berodde i ett fall på störande arbetsinsatser kring bergbrottet och ovanför uvarnas bohylla.
Nordost: Tre av de fyra kända paren fick 2+1+3=6 ungar (varav 2 ringmärktes). Hos det fjärde, väletablerade paret har stenbrottet successivt vattenfyllts och häckningen uteblev dessvärre för första gången på över 10 år.
Sydväst: Tre par uvar fick 3+2+3=8 ungar (inga ringmärkta). I Hardeberga lyckades nämligen den ensamma gammeluven knyta till sig en ny partner, vilket resulterade i tre ungar - glada nyheter efter fjolårets misslyckande! Till projektets förtjusning etablerade sig berguvar på två nya lokaler i SV och lyckades där få fram två respektive tre ungar. På ytterligare två kända häcklokaler uteblev tyvärr häckningen, åtminstone i ena fallet pga störningar i täkten. Paret i Limhamns kalkbrott är kvar på platsen, men de skred aldrig till häckning i år.
Sydost: Inga rapporter under året.

Ensamma berguvar har 2010 rapporterats från åtta andra platser i Skåne, nämligen Billinge, Bromölla, Degeberga, Glumslöv, Helsingborg (död), Kullaberg, Ljunghusen och Wanås. Den sistnämnda kontrollerades levande i februari på Wanås gods och har tidigare uppmärksammats i en Anser-artikel (2010:3, s 158-162) efter en förflyttning på 370 km fågelvägen från Öster-Malma i Sörmland, där den ringmärktes som bounge 2007.

Projekt Berguv Skåne håller för närvarande endast fem avelspar i hägn. De burhållna paren fick tillsammans åtta ungar 2010. Projektet har dessutom tagit emot tre årsungar från Nordens Ark (Bohuslän). En av de elva ungarna behålls för framtida avel. De övriga tio uppfödda ungarna blev alla ringmärkta och frisläppta på förhösten, för att förstärka Skånes friflygande uvstam./p>

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)

 

Berguv i Skåne 2009

Akvarell: Dag Peterson Berguv var riksinventeringsart under 2009. För Skånes del har det påträffades 15 berguvsrevir. Vi vet också att 10 par berguvar påbörjade häckning i landskapet. Nio av paren lyckades med häckningen och de fick tillsammans ut 18 ungar, varav 10 st blev ringmärkta. Efter en indelning av landskapet i fyra lika stora kvadranter, blev fördelningen 5 revir i NV, 4 revir i NO, 6 revir i SV och 0 i SO Skåne.

Nordväst: Tre par lyckades med häckningarna och de fick 1+2+3=6 ungar som alla ringmärktes. Det finns revirhållande uvar på ytterligare två platser i NV-Skåne, men där har ingen häckning kunnat konstateras under 2009.
Nordost: De fyra kända paren fick 2+2+1+1=6 ungar, varav fyra kunde ringmärkas. En friflygande uv ropade intill ett av avelshägnen i NO Skåne ett par gånger under våren, med den observationen är inte medräknad som revir.
Sydväst: På två tidigare kända lokaler fick uvarna fram 2+4 = 6 ungar, men inga kunde ringmärkas. I Hardeberga stenbrott försvann honan dessvärre ganska tidigt, oklart hur. Sista gången hon sågs var 8 februari. Därmed var den första misslyckade häckningen i Hardeberga ett faktum, efter fem goda år i följd.
Glädjande nog etablerade sig ett nytt par i Limhamns kalkbrott i sydvästra Malmö under våren. Hanen ropade från mitten av mars och i maj hade även en hona hittat dit! Paret är fortfarande kvar i kalkbrottet på senhösten, vilket bådar gott inför nästa år! Ytterligare två lokaler i SV Skåne hade revirhållande uv under 2009.
Sydost: Inga rapporter under året.

Ensamma berguvar har dessutom rapporterats från Bjärehalvön, Kullaberg, Söderåsen och Höör.
Inte mindre än tre berguvar påträffades döda i NO Skåne under året. En ringmärkt uv bildödades i Öllsjö utanför Kristianstad 18 februari. Den var frisläppt som årsunge i trakten av skånska Mjönäs hösten 2008. En annan men omärkt uv eldödades vid en transformatorstation utanför Vinslöv 6 september. En tredje fågel (ringmärkt) hittades bildödad nära Önnestad i början av september, men Ringmärkningscentralen har ännu inte meddelat var den ringmärktes.

Projekt Berguv Skåne har för närvarande sex avelspar i hägn. Dessa fick tillsammans ut åtta ungar 2009. De ringmärkta ungarna släpptes på förhösten fria, för att förstärka det friflygande beståndet i landskapet. En av ungarna har därefter hittats död.

Projekt Berguv Skåne gm Thomas Lindblad (Olseröd)