Andra upplagan av Skånsk skådarguide

Skånes Ornitologiska Förening gav 1999 ut den första upplagan av Skånsk Skådarguide. Mer än 50 skånska fågelskådare – experter på sina lokaler – bidrog med sina kunskaper, under ledning av en redaktionell kärntrupp. Skådarguiden försågs med ringpärm och blev en helt ny typ av guidebok där traditionella lokalbeskrivningar kombinerades med ruttförslag och användbara strategitips för hur fågelskådning kan bedrivas. Den blev mycket väl mottagen, såväl i press som i fält. De första 3000 böckerna såldes slut på bara sex veckor. Följande 2000 ex tog slut på mindre än ett par år. Därefter gjordes inte något omtryck, vilket innebär att boken tyvärr inte gått att köpa under de senaste tre åren, trots att många frågat efter den.

Därför samlades den ursprungliga redaktionen (Mikael Arinder, Stefan Cherrug, Ola Elleström och Mats Rellmar) i Malmö i mitten av november 2003 för att diskutera en eventuell nyutgivning. Vi bestämde då att revidera guiden fullständigt och att utöka redaktionen med nuvarande Anser-redaktören Magnus Billqvist för det layoutmässiga arbetet. Dessutom visade det sig att ett 30-tal nya lokaler behövde läggas till och att ett fåtal av olika anledningar kunde utgå. Flera strategikapitel behövde skrivas om och utökas, och dessutom bestämdes att ett nytt kapitel om skådning och väder skulle tillfogas. Väder och fågelskådning är ju något som starkt hänger ihop och ämnet har blivit mer och mer aktuellt under senare tid. Vad vi saknat lite i förstaupplagan är färgbilder för att illustrera en del av lokalerna och bilder på fåglar. För att öka användbarheten ytterligare bestämdes också att alla lokaler skulle förses med karta. Som underlag för lokalkartorna utgick vi från Lantmäteriets Terrängkartan, som har en lämplig skala för att få med tillräckligt många detaljer. Därför avgjordes det att boken nu skulle tryckas i fyrfärg. För att utöka kartornas användbarhet försågs de med rutter, observationspunkter, parkeringsplatser, fågeltorn, speciellt intressanta delområden och GPS-koordinater. Eftersom GPS-er, för lokalisering ute i terrängen, börjar komma i bruk, bestämdes att koordinater också skulle tillföras varje lokal. De markeras med en röd punkt i kartorna och har huvudsakligen lagts på lokalernas parkeringsplatser. Dessutom behövde en del nyanlagda vägar och våtmarker läggas till.

Också strategikapitlen har fått kartor. Eftersom större områden skulle avbildas i vissa kapitel utgick vi i dessa fall från Lantmäteriets Översiktskartan, som har lite mindre skala. För uggle- och nattsångarrutterna har rekommenderade stopp markerats i kartan, samt med GPS-koordinater för de förstnämnda. Vi tror nämligen att tekniken är som klippt och skuren just vid t.ex. ugglerutter, då det ofta kan vara bökigt att läsa en karta samtidigt som man ska orientera sig i mörkret. Nu kan man alltså börja ugglerutten redan hemma med att mata in koordinaterna i sin GPS. Ute i fält visar sedan apparaten precis hur man ska köra och vad man ska stanna för att lyssna efter de olika arterna!

Vi hade fått in önskemål om att tips om lokaler där även rörelsehindrade kan ta sig fram skulle höja guidens användbarhet. Därför klassificerades lokalerna efter framkomlighet med rullstol. Kanske får även skådare med barnvagn glädje av denna förteckning. Intresset för boken är stort i Danmark. I bokens slut finns därför ett uppdaterat svenskt-latinskt-danskt artlexikon. Ytterligare ett antal faktarutor har också plockats in. T.ex. var man kan se tranor i Kristianstadsområdet, hur och var man kan leta efter kaspisk trut och medelhavstrut, allemansrätten, skånska strövområden och Naturum, tips om bra vädersajter m.m.

De ursprungliga författarna kontaktades och gavs tillfälle att revidera och uppdatera sina texter. Ytterligare några författare bidrag med helt nya texter. Totalt bidrog ett 60-tal experter på olika områden med textmaterial till den andra upplagan. Under våren och sommaren arbetades kartor fram, som sändes ut på remiss till de lokalansvariga tillsammans med texterna. Denna del av arbetet avslutades under sensommaren. Därefter vidtog det redaktionella arbetet och layoutarbetet, som avslutades under senhösten. Boken kom att bestå av 472 sidor med mer än 200 kartor och ca 200 färgbilder. Den lämnades in till tryckeriet nästan på dagen ett år efter vårt första möte i Malmö och kommer ut vid årsskiftet 2004/05. Vi tror att alla som har den första upplagan känner att de måste skaffa den nya andra upplagan.

Vi vill passa på att tacka alla de som hört av sig med material, synpunkter och bilder till
den andra upplagan av Skånsk Skådarguide!


Mikael Arinder, Magnus Billqvist, Stefan Cherrug, Ola Elleström och Mats Rellmar