Öppet brev från Skånes Ornitologiska Förening                              December 2006

 

Gärna tåg – men inte i Fyledalen

 

Fyledalen är idag ett område med mycket stora och delvis unika naturvärden. Detta är ett väl dokumenterat faktum. Vår generation har ansvaret för att förvalta såväl detta som andra värdefulla och unika områden för framtida generationers människor och övriga organismers fromma. Men vår generation har också makten att helt eller delvis – och då för all framtid – förgöra sådana områden. Vi har makten att spoliera eller allvarligt skada unika naturmiljöer.

 

Fyledalen är idag ett relativt orört område med en mycket rik och delvis unik fauna och flora. Området kan också karakteriseras som tyst och mörkt – två idag ovanliga kvaliteter i Skåne. Ett tyst område är enligt vår definition ett område som är tyst när naturen är tyst, d.v.s. som inte alls, eller blott marginellt berörs av urbana, infrastrukturella eller andra människoskapade ljud. Vår definition på ett mörkt område är ett område som saknar, eller blott marginellt berörs av artificiellt ljus.

Vi behöver sådana områden. Naturen behöver sådana områden. Framtida generationer kommer sannolikt att behöva sådana områden i än högre grad.

 

Vi har idag möjlighet att göra ett val – valet mellan att bevara eller allvarligt störa Fyledalens naturvärden.

 

Simrishamnsbanan kallas den järnvägssträcka som i en relativt nära framtid ska förbinda Malmö med Simrishamn. Banan är tänkt att gå via orterna Staffanstorp, Dalby, Sjöbo och Tomelilla. Information finns på www.simrishamnsbanan.se

Skånes Ornitologiska Förening stödjer tankarna på ett utbyggt järnvägsnät i Skåne. Detta är en självklarhet för en organisation med naturvård som ett stort förtecken.

 

Under utredningsarbetet för Simrishamnsbanan har man för delsträckan Sjöbo – Tomelilla bland annat funderingar på att använda sig av den gamla järnvägssträckningen genom Fyledalen. Detta kan SkOF inte acceptera. I synnerhet inte när det finns goda förslag till alternativa dragningar. SkOF ansluter sig således till den stora skara av organisationer och privatpersoner som motsätter sig en återupptagen järnvägstrafik genom Fyledalen.

 

Planerna för sträckan Sjöbo – Tomelilla är ännu inte konkreta. Detta innebär bland annat att det ännu inte finns några fysiska planer att agera med eller mot. Däremot är det just nu tid för att argumentera för att planerna – när de väl presenteras – blir så optimala som möjligt ur naturskyddssynpunkt.

 

En järnvägsdragning genom Fyledalen kommer med sannolikhet gränsande till visshet att leda till mycket stora ingrepp i området och orsaka allvarliga, irreparabla skador på områdets fauna och flora. Den nya tidens snabbgående tåg kan inte på något vis jämföras med gångna tiders långsamma lokomotiv. Projektet kommer därför att kräva omfattande dräneringar och övriga markarbeten för att stärka underlaget. Järnvägen kommer för all framtid att dela området i två delar och försvåra eller omöjliggöra fria passager för såväl människor som djur. Fyledalens unika miljö, dess fauna och flora samt stora rekrationsvärde kommer att lida svåra förluster och delvis ödeläggas för gott. Fyledalens tid som tyst område kommer att förpassas till historien. Skåne tappar ännu en oas och landskapet blir fattigare.

 

Alternativ: SkOF menar att det måste finnas extraordinära skäl till att exploatera ett område som Fyledalen. Vi menar också att dessa skäl inte finns. Vi menar tvärt om – det finns goda alternativa lösningar. Alternativ som det finns överväldigande skäl till att undersöka och välja. På Simrishamnsbanans egen hemsida hittar vi följande:

Alternativ till dragning genom Fyledalen

Den andra huvudfrågan i Lundbergs utredning var att finna alternativa sträckor till dragningen genom Fyledalen. Lundberg visade på möjligheten att ha en alternativ dragning av Simrishamnsbanan i anslutning till riksväg 11 istället - för att på så sätt slippa dra tågrälsen genom Fyledalen. Förslaget möttes med stort intresse från de deltagande kommunerna som nu planerar att utreda frågan vidare.

Det finns alltså alternativ!

 

Kungsörn, röd glada, bivråk, duvhök, lärkfalk, skogsduva, spillkråka, kungsfiskare, törnskata, stenknäck – listan på skyddsvärda fågelarter som idag trivs och fortplantar sig, men som genom järnvägsplanerna hotas, kan göras lång. Kungsörn häckar med två par i dalen. Utöver fåglar hotas bl.a. kronhjort och övrigt klövvilt, sandödla, flera arter groddjur och fladdermöss samt åtskilliga insekts- och växtarter om järnvägsplanerna förverkligas. Skåne och Skånes framtida generationer har inte råd med detta offer.

 

Södra Skånes kvarvarande större och orörda naturområden är få och i princip icke förhandlingsbara för ytterligare marginalisering. Vi kan idag sannolikt inte sätta rätt pris på det framtida värdet av dessa områden. SkOF är övertygad om att vi inte har råd att fatta oåterkalliga, kortsiktiga och felaktiga beslut. Framtida generationer är beroende av de val vi gör idag. Därför måste vi vara rädda om de unika värden som Skåne har kvar. Fyledalen är ett av dessa unika värden. Låt tågen passera norr om.

 

SkOF yrkar å det kraftigaste på att en alternativ dragning av järnvägen mellan Sjöbo och Tomelilla utreds och föredras. SkOF kommer framgent inte att ha några invändningar mot en alternativ sträckning även om den kommer att beröra andra, men mindre värdefulla naturmiljöer. Vi vågar detta ställningstagande eftersom det inte finns några naturvärden i området som ens kommer i närheten av Fyledalens.

 

Skånes Ornitologiska Förening  välkomnar Simrishamnsbanan

Vi  åker gärna med –

Norr om Fyledalen

 

För Skånes Ornitologiska Förening

Kenneth Bengtsson, ordförande