Stadgar för Skånes Ornitologiska Förening
(Reviderade 1975 och 1980)
 

§ 1
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är en ideell sammanslutning som har till ändamål att verka för vidgad kännedom och bättre levnadsbetingelser för den skånska fågelfaunan samt att bland allmänheten sprida intresse för ornitologi och naturvård. Denna målsättning vill föreningen förverkliga genom:
att verka för fågelforskning och fågelskydd;
att med sin sakkunskap biträda myndigheter och organisationer i behandlingen av ornitologiskt betydelsefulla naturvårdsfrågor;
att utge en tidskrift och även på annat sätt informera om och propagera för sin verksamhet och sina åsikter;
att arrangera exkursioner och sammankomster;
att samarbeta med föreningar, med vilka SkOF delar den principiella inställningen till naturvårdsproblemen;
att vidtaga övriga åtgärder, som kan anses påkallade för uppfyllande av denna målsättning.

§ 2
SkOF utgör en regionalförening inom Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). Medlemskap i SkOF kan erhållas genom erläggande av en årlig avgift, vars storlek fastställes av årsmötet.
Medlem erhåller föreningens tidskrift utan kostnad.

§ 3
Ändring av SkOFs stadgar skall för att äga giltighet med 2/3 majoritet ha antagits vid två offentliga, på varandra följande SkOF-sammanträden, av vilka det ena skall vara ett ordinarie årsmöte. Föreningens stadgar skall för att vara gällande ha godkänts av riksföreningen.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på femton personer. Vid varje årsmöte väljes fem ledamöter för en tid av tre år. Styrelsen sammanträder då ordföranden så finner önskvärt eller då minst fyra styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsför, då minst nio ledamöter är närvarande. Vid olika mening gäller den varom majoriteten av de närvarande är enig. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 5
Ordförande väljes av årsmötet för en tid av ett år. Övriga funktionärer utses av styrelsen.

§ 6
Styrelsen må delegera beslutanderätt i vissa angivna frågor till av styrelsen utsedd kommitté.

§ 7
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. För envar av revisorerna skall finnas en suppleant. Revisorer och suppleanter väljes för ett år. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper skall hänföras till kalenderår och underställas revisorerna senast en månad före årsmötet. Vid årsmötet, som skall hållas före april månads utgång, skall revisorerna ange berättelse över sin granskning.

§ 8
Extra föreningssammanträde skall hållas, om styrelsens majoritet eller minst femton föreningsmedlemmar på påfordrar.

§ 9
Kallelse till årsmöte och extra föreningssammanträde skall vara medlemmarna till handa senast fjorton dagar före mötet genom personligt meddelande eller genom notis i föreningens tidskrift. Endast i kallelsen upptaget ärende må föranleda beslut.

§ 10
Vid årsmötet skall följande frågor förekomma:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av justeringsmän.
3. Behandling av styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
4. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen.
5. Förekommande val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
6. Val av revisorer jämte suppleanter.
7. Val av valberedning.
8. Förslag av styrelsen.
9. Av minst 5 medlemmar skriftligen motiverat förslag, vilket skall ha kommit styrelsen till handa senast 15 januari.
10. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt beslut angående upptagande av eventuell årsavgift.

§ 11
Om föreningen skulle upphöra med sin verksamhet, skall samtliga dess tillgångar överlämnas till SOF eller, om också SOF upphört, statlig myndighet, på villkor att mottagaren förbinder sig att använda medlen för ändamål som står i överensstämmelse med första paragrafen i dessa stadgar.